Artikel 1: Definities

 1. Geekies B.V. gevestigd te Breda, hierna te noemen: opdrachtnemer,
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Opdracht: De door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht om internet marketing gerelateerde diensten te leveren.
 4. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
 5. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.
 6. Content: teksten, beeldmateriaal, grafische ontwerpen (opvulling voor een website).
 7. SLA: overeenkomst tussen Geekies B.V. en Opdrachtgever, opgesteld door Geekies B.V., met betrekking tot overeengekomen specifiek aanvullende rechten en plichten van Partijen ten aanzien van in de SLA specifiek omschreven Diensten en voorzover niet benoemd in deze Algemene Voorwaarden. Een SLA is alleen van geldig indien zowel door Geekies B.V. als door Opdrachtgever ondertekend met dagtekening.

Artikel 2: Contractsluiting

 1. Klant kan vanaf de Geekies Website en andere daartoe opengestelde kanalen een selectie aan Diensten (zoals webhosting, domeinnamen, online software) aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Geekies met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.
 2. Indien Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf het moment van ontstaan van de Overeenkomst, om de Overeenkomst schriftelijk en kosteloos te ontbinden.
 3. De Overeenkomst omvat de geselecteerde Diensten alsook de later door Klant daaraan toegevoegde Diensten. Op bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden bij het aanvraagproces apart gemeld. Aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze algemene voorwaarden.
 4. Bepaalde Diensten worden door derden geleverd aan Klant. Dit zal waar nodig maar ook waar mogelijk apart worden aangegeven in het aanvraagproces. Geekies treedt daarbij op als bemiddelaar en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Diensten, ook niet indien zij vergoedingen voor deze Diensten incasseert. Klant dient akkoord te gaan met de voorwaarden van de derde(n) in kwestie om deze Diensten af te nemen.

Artikel 3: Opdracht

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Opdrachtnemer is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.
 2. Alle aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met opdrachtnemer en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij opdrachtnemer werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
 3. Aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van opdrachtnemer, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 5. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor opdrachtnemer werkzaam zijn.
 6. De producten ‘one-pager’ website en ‘basis’ website worden door opdrachtgever altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de benodigde gegevens opgeleverd aan opdrachtgever. Deze oplevering wordt per mail en telefoon kenbaar gemaakt aan opdrachtgever.
 7. Uiterlijk 5 werkdagen na oplevering van de producten omschreven in 3.6 zal opdrachtgever opdrachtnemer voorzien van feedback en/of gevraagde content, zodat deze het initieel ontwikkelde kan aanpassen en definitief kan opleveren conform wensen en feedback van opdrachtgever.
 8. Indien opdrachtgever opdrachtnemer niet binnen 5 werkdagen na initiële oplevering voorziet van feedback en/of content, behoud opdrachtnemer zich het recht voor het afgenomen product conform aangeleverde feedback en/of content op te leveren.
 9. Indien een situatie geschetst als in 3.8 zich voordoet, behoud opdrachtnemer zich het recht om openstaande facturen per direct opeisbaar te stellen.
 10. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes van Geekies.nl

 1. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van finale acceptatie door opdrachtnemer.
 2. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte aanbiedingen of offertes zijn slechts geldig tot de in deze aanbieding of offerte vermelde geldigheidstermijn. Van deze termijn wordt niet afgeweken tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever bevestigd.

Artikel 5: Communicatie

 1. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan opdrachtnemer heeft verzonden mag opdrachtgever er pas op vertrouwen dat dit bericht opdrachtnemer heeft bereikt indien er een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door opdrachtnemer verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door opdrachtnemer gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van opdrachtnemer het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 3. Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan opdrachtnemer heeft bekend gemaakt, mag opdrachtnemer erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door haar bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
 4. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, accepteert u dat wij uw e- mailadres mogen gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder regelmatige mailings. Uw e-mailadres wordt nimmer aan derden verstrekt en zal enkel door opdrachtnemer worden gebruikt. Zie voor meer informatie artikel 10.2.

Artikel 6: Inschakeling derden

 1. Het is opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
 2. Voor zover opdrachtnemer bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van technici, webbeheerders, webdesigners enzovoorts, zal zij bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs, middelen en/of platformen.
 3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus et cetera.

Artikel 7: Informatie van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de bedrijfsomstandigheden, huisstijl of andere relevante wijzigingen van opdrachtgever, dat opdrachtnemer haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten contracten niet meer toereikend zijn.
 2. Spaarzorg kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van opdrachtnemer zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan de verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
 4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem opdrachtnemer verschafte informatie.
 5. Opdrachtnemer werkt indien gewenst vanuit de door opdrachtgever aangeleverde content. Deze content is leidend en opdrachtnemer levert de gewenste diensten en/of producten op vanuit deze content.
 6. Indien opdrachtgever na oplevering van afgenomen zaken nieuwe en/of afwijkend van de oorspronkelijk aangeleverde of kenbaar gemaakte  content/wensen kenbaar maakt aan opdrachtnemer is deze niet verplicht deze nieuwe content te aanvaarden dan wel kosteloos in het eindproduct te implementeren. Er is immers een afspraak gemaakt op basis van de initieel aangeleverde content.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Geekies.nl

 1. Opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtnemer, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot de helft van het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een looptijd van 6 maanden of langer dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Opdrachtnemer gesloten verzekering.
 5. Opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
  1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 3 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  2. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
 6. Zo door Opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 7. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument, neemt Opdrachtnemer de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 8. De wederpartij verliest diens rechten jegens Opdrachtnemer en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van Opdrachtnemer of van een derde namens Opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige hosting van de geleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, data, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Opdrachtnemer zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Opdrachtnemer;
  4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer;
  5. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt en Opdrachtnemer de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.
 9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 11. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 12. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor hacks en schade die hieruit voortvloeit, ook wanneer een product bij opdrachtgever is ondergebracht (gehost).
 13. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan opdrachtnemer verzonden berichten (e-mail, live chat, whatsapp, et cetera) of oproepen (telefonisch, Zoom, Skype, et cetera) opdrachtnemer niet hebben bereikt.
 14. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
 15. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met opdrachtnemer indien opdrachtnemer zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van opdrachtnemer geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 1. Door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door opdrachtnemer niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover opdrachtnemer op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 2. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige (mailing)lijst van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer de betreffende gegevens op eerste schriftelijke verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Verval van recht

 1. Klachten met betrekking tot door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van opdrachtnemer, te worden ingediend bij opdrachtnemer. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12: Betalingen

 1. Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren. Opdrachtnemer mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Opdrachtnemer heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van dienst dan wel Opdracht in rekening te brengen.
 2. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd zonder nadere mededeling levering van Dienst of Opdracht op te schorten.
 4. Indien facturen meer dan 20 dagen open staan mag Opdrachtnemer producten die bij deel uitmaken van de Opdracht in quarantaine plaatsen.
 5. Indien producten die deel uit maken van de Opdracht in quarantaine zijn geplaatst, kan Opdrachtgever deze door Opdrachtnemer uit quarantaine laten halen voor respectievelijk € 50,00 excl. BTW (.nl en .de-domeinnamen), € 25,00 excl. BTW (.be en .eu-domeinnamen), € 150,00 excl. BTW (.info-, .org-, .biz- en .net-domeinnamen).
 6. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, is Opdrachtnemer bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
 7. Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
 • Klant is binnen de wettelijke grenzen administratiekosten verschuldigd voor de vervolgstappen;
 • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
 • de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 • Eventuele mailboxen worden onbeschikbaar gemaakt en geleegd. Hiervan zijn conform wet AVG géén back-ups beschikbaar.

Artikel 13: Duur en opzegging

 1. De duur van de Overeenkomst is onbepaald, tenzij een Dienst voor een andere vaste periode is aangegaan.
 2. SEO, hosting en onderhoudsabonnementen worden enkel en altijd per 12 maanden aangeboden en geleverd.
 3. Voor het beëindigen van de Overeenkomst geldt een opzegtermijn van zes maanden. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn. Indien Klant een consument is, worden Diensten na de eerste termijn verlengd voor onbepaalde tijd. Domeinnaamregistraties worden immer verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn zonder recht op restitutie bij tussentijdse opzegging.
 4. Geekies mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
 5. Indien Geekies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Geekies op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking.
 7. Bij tussentijdse opzegging wordt restitutie van vooruit betaalde bedragen verricht conform het gepubliceerde restitutiebeleid ten tijde van opzegging. Volledige restitutie wordt verleend in het geval bedoeld in artikel 2.2.
 8. In geval van wanprestatie geeft Geekies klant een redelijke termijn (zulks ter bepaling aan Geekies) om alsnog aan de Overeenkomst te voldoen. Geeft klant binnen genoemde termijn nog geen uitvoering aan de Overeenkomst, dan heeft Geekies het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden.
 9. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Geekies het Account van Klant onmiddellijk opheffen en zal Geekies de voor Klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Geekies is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 10. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Geekies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Geekies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Geekies zijn verstrekt, heeft Geekies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 11. De Klant draagt er zorg voor dat Geekies zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 12. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Geekies hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Geekies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 14: Geheimhoudingsverklaring

 1. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat opdrachtgever ook akkoord met onder- staande punten.
 2. Alle producten, diensten en informatie die vanuit opdrachtnemer worden verstrekt zijn auteursrechtelijk beschermd en dienen niet te worden verspreid tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle in woord, beeld of andere vorm aangeleverde informatie met betrekking tot de diensten van opdrachtnemer mogen door opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt.
 4. Als schriftelijk is overeengekomen dat producten of informatie van opdrachtnemer door opdrachtgever met derden gedeeld mogen worden, dient opdrachtgever een lijst bij te houden welke persoonlijke gegevens bevat van de derden waaraan de producten of informatie zijn verstrekt. Deze lijst dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor opdrachtnemer.
 5. De geheimhoudingsverklaring geldt voor een onbepaalde periode.
 6. Verstrekte informatie door opdrachtnemer moet door opdrachtgever geheim worden gehouden voor een minimale periode van 5 jaar na het afronden van een dienstverleningsopdracht.
 7. De opdrachtgever dient alle overhandigde informatie of materialen verstrekt door opdrachtnemer te retourneren, vernietigen of verwijderen na afloop van de dienstverlenings- opdracht.
 8. Prijzen van pakketten en diensten aangeboden door opdrachtnemer mogen door opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16: Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. De termijn waarbinnen opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door opdrachtnemer zijn ontvangen.
 2. Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat opdrachtnemer bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van opdrachtnemer zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die opdrachtnemer gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. opdrachtnemer zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.
 4. Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van opdrachtnemer dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal opdrachtnemer deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren.
 3. Opdrachtnemer biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om haar systemen, website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van aanpassing, onderhoud, functionele aanpassing of verbetering of om fouten te herstellen.
 5. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om een Opdracht zonder opgave van reden te annuleren of te staken.
 6. Indien Opdrachtnemer een Opdracht annuleert of staakt mag Opdrachtgever eventueel opgeleverde zaken niet zonder expliciete toestemming van Opdrachtnemer in gebruik nemen.
 7. Opdrachtnemer zal buiten gebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig hiervan op de hoogte te stellen. In geval van functionele aanpassing of verbetering kan dit voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn waardoor het voor opdrachtgever niet mogelijk om van één bepaalde aanpassing of verbetering af te zien. opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schadevergoeding tot schade van opdrachtgever in verband met tijdelijke buitengebruikstelling of functionele aanpassing of verbetering.
 8. Door opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.
 9. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 10. Indien zulks is overeengekomen, zal opdrachtnemer opdrachtgever toegang tot een account verschaffen. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het account van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangemaakt account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te zijn geschied. Indien opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een account plaatsvindt, dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 11. Opdrachtnemer zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per chat en/of e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.
 12. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.
 13. Op alle door opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
 14. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 15. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 16. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 17. Footer links (’emoji high-voltage’ (⚡) door Geekies) dienen voor de duur van ten minste twee jaar na oplevering op de geleverde landingspagina (one-pager), website of webshop te blijven staan, ook wanneer de samenwerking voor die periode is beëindigd.  Wenst opdrachtgever deze link te verwijderen dan kan dat tegen een meerprijs van € 349,00 excl. BTW worden gerealiseerd. Bij ingang van het derde jaar na opleverdatum is opdrachtgever gerechtigd de link uit de footer te verwijderen of op verzoek te laten verwijderen. Indien de link voor het einde van het tweede jaar wordt verwijderd zal dit automatisch worden opgemerkt en zal opdrachtnemer een factuur à € 349,00 excl. BTW doen toekomen aan opdrachtgever, welke binnen 14 dagen na factuurdatum zal moeten worden voldaan.
 18. Support, SEO en Marketing- abonnementen dienen conform afspraak te worden afgenomen en de betalingen conform offerte of factuur te worden voldaan. Wanneer hierin een overeenkomst heeft plaatsgevonden is deze onherroepelijk en kan hier niet van worden afgeweken.
 19. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op support wanneer deze zelf aanpassingen doorvoert of door derden aanpassingen laat doorvoeren op de website(s) en/of in marketingcampagnes. Indien opdrachtgever zelf wijzigingen doorvoert of deze door derden laat doorvoeren is de support enkel op betrekking op het door opdrachtnemer opgeleverde product, niet op zaken die opdrachtgever heeft of derden hebben toegevoegd, verwijderd of aangepast.
 20. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de functionering van website(s) als opdrachtgever of derden deze zelf hebben aangepast of wanneer opdrachtnemer een website in beheer neemt die niet door hen is ontwikkeld.
 21. Garanties op resultaten die voortkomen uit SEO campagnes gelden enkel wanneer de te ranken website(s) voor de duur van het volledige SEO traject online heeft of hebben gestaan en niet door opdrachtgever of derden zijn aangepast. Indien de website(s) buiten schuld van opdrachtnemer om offline is of is geweest gedurende het SEO traject, of wanneer de website(s) door opdrachtgever of derden zijn aangepast vervallen de gegeven garanties per direct. Vanwege de proactieve aard van deze dienstverlening betekend het echter niet dat wanneer de garanties vervallen, de dienstverlening zal worden opgeschort.
 22. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval opdrachtnemer tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 7 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door opdrachtnemer genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.
 23. Alle opdrachten zijn finaal.