← Terug naar Privacycentrum

Artikel 1: Definities

 1. nl gevestigd te Breda, hierna te noemen: opdrachtnemer,
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Opdracht: De door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht om internet marketing gerelateerde diensten te leveren.
 4. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Opdracht

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. nl is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.
 2. Alle aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met opdrachtnemer en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij opdrachtnemer werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
 3. Aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van opdrachtnemer, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 5. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor opdrachtnemer werkzaam zijn.
 6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Geekies.nl

 1. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van finale acceptatie door opdrachtnemer.
 2. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte aanbiedingen of offertes zijn slechts geldig tot de in deze aanbieding of offerte

vermelde geldigheidstermijn. Van deze termijn wordt niet afgeweken tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever bevestigd.

Artikel 4: Communicatie

 1. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan opdrachtnemer heeft verzonden mag opdrachtgever er pas op vertrouwen dat dit bericht opdrachtnemer heeft bereikt indien er een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door opdrachtnemer verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door opdrachtnemer gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van opdrachtnemer het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 3. Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan opdrachtnemer heeft bekend gemaakt, mag opdrachtnemer erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door haar bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
 4. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, accepteert u dat wij uw e- mailadres mogen gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder regelmatige mailings. Uw e-mailadres wordt nimmer aan derden verstrekt en zal enkel door opdrachtnemer worden gebruikt. Zie voor meer informatie artikel 10.2.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Het is opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
 2. Voor zover opdrachtnemer bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van technici, webbeheerders, webdesigners enzovoorts, zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
 3. Opdrachtnemer is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus et cetera.

Artikel 6: Honorarium en betaling

 1. Het voor haar dienstverlening aan opdrachtnemer toekomende honorarium kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.
 2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Opdrachtnemer is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van opdrachtnemer beïnvloed.
 3. Facturen van opdrachtnemer dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door opdrachtnemer voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 4. Verrekening door opdrachtgever van door opdrachtnemer voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door opdrachtnemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 5. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan opdrachtnemer te voldoen kan opdrachtnemer de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.
 6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de bedrijfsomstandigheden, huisstijl of andere relevante wijzigingen van opdrachtgever, dat opdrachtnemer haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten contracten niet meer toereikend zijn.
 2. Spaarzorg kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft. 3. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van opdrachtnemer zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan de verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem opdrachtnemer verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Geekies.nl

 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 2. In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan opdrachtnemer verzonden (email)berichten opdrachtnemer niet hebben bereikt.
 7. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
 8. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met opdrachtnemer indien opdrachtnemer zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van opdrachtnemer geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 1. Door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door opdrachtnemer niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover opdrachtnemer op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 2. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige (mailing)lijst van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer de betreffende gegevens op eerste schriftelijke verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 12: Verval van recht

 1. Klachten met betrekking tot door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van opdrachtnemer, te worden ingediend bij opdrachtnemer. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Geheimhoudings- verklaring

 1. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat opdrachtgever ook akkoord met onder- staande punten.
 2. Alle producten, diensten en informatie die vanuit opdrachtnemer worden verstrekt zijn auteursrechtelijk beschermd en dienen niet te worden verspreid tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle in woord, beeld of andere vorm aangeleverde informatie met betrekking tot de diensten van opdrachtnemer mogen door opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt.
 4. Als schriftelijk is overeengekomen dat producten of informatie van opdrachtnemer door opdrachtgever met derden gedeeld mogen worden, dient opdrachtgever een lijst bij te houden welke persoonlijke gegevens bevat van de derden waaraan de producten of informatie zijn verstrekt. Deze lijst dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor opdrachtnemer.
 5. De geheimhoudingsverklaring geldt voor een onbepaalde periode.
 6. Verstrekte informatie door opdrachtnemer moet door opdrachtgever geheim worden gehouden voor een minimale periode van 5 jaar na het afronden van een dienstverleningsopdracht.
 7. De opdrachtgever dient alle overhandigde informatie of materialen verstrekt door opdrachtnemer te retourneren, vernietigen of verwijderen na afloop van de dienstverlenings- opdracht.
 8. Prijzen van pakketten en diensten aangeboden door opdrachtnemer mogen door opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Diversen

 1. Op alle door opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 5. Footer links (’emoji powered’ door Geekies) dienen voor de duur van ten minste één jaar na oplevering op de geleverde landingspagina (one-pager), website of webshop te blijven staan. Wenst opdrachtgever deze link te verwijderen dan kan dat tegen een meerprijs van € 49,00 excl. BTW worden gerealiseerd. Na het eerste jaar is opdrachtgever gerechtigd de link uit de footer te verwijderen of op verzoek te laten verwijderen. Indien de link alvorens het eerste jaar wordt verwijderd zal dit automatisch worden opgemerkt en zal opdrachtnemer een factuur à € 49,00 excl. BTW doen toekomen aan opdrachtgever, welke binnen 14 dagen na factuurdatum zal moeten worden voldaan.
 6. Support, SEO en Marketing- abonnementen dienen conform afspraak te worden afgenomen en conform offerte of factuur te worden voldaan. Wanneer hierin een overeenkomst heeft plaatsgevonden is deze onherroepelijk en kan hier niet van worden afgeweken.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval opdrachtnemer tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door opdrachtnemer genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.